Statut

Statut Katolickiego Ośrodka Psychologiczno – Pastoralnego „Cyrenejczyk”

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Katolicki Ośrodek Psychologiczno – Pastoralny „Cyrenejczyk”, zwany dalej „Ośrodkiem”, został erygowany dekretem Biskupa Toruńskiego z dnia 27 września 2006 roku (L.dz. 2228/06/BD.) i działa na terenie Diecezji Toruńskiej.
 2. Ośrodek powstał z inicjatywy Diecezjalnego Ośrodka Powołań im. Sługi Bożego ks. Jana Hamerskiego w Toruniu i toruńskiego oddziału Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich.
 3. Siedziba Ośrodka znajduje się w Toruniu przy Diecezjalnym Ośrodku Powołań im. Sługi Bożego ks. Jana Hamerskiego.
 4. Ośrodek posiada osobowość prawną i działa na podstawie:

 • Dekretu Biskupa Toruńskiego z dnia 27 września 2006 roku (L.dz. 2228/06/BD.; ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 29, poz. 154 z póź. zm.); ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z póź. zm.); postanowień niniejszego statutu.

ROZDZIAŁ II

CELE, ZADANIA I PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA JAKO INSTYTUCJI POŻYTKU PUBLICZNEGO

 1. Podstawowymi celami Ośrodka są: kształtowanie osoby ludzkiej; świadczenie pomocy duchowej i psychologicznej w oparciu o chrześcijańską koncepcję człowieka uwzględniającą wymiary: duchowy, psychiczny, społeczny i biologiczny; krzewienie idei pomocy bliźnim i postaw społecznych temu sprzyjających.
 2. Ośrodek ma charakter oświatowo – wychowawczy, charytatywno – opiekuńczy i formacyjny.
 3. Do zadań Ośrodka należą:
  • formacja osoby ludzkiej przygotowująca do czynnego udziału w życiu publicznym i dojrzałego podejmowania posługi w Kościele i społeczności świeckiej, szczególnie do pomocy osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej;
  • pomoc w rozeznaniu powołania i w rozwiązywaniu trudności związanych z dokonywanym wyborem;
  • wypełnianie nauczycielskiej misji Kościoła i promowanie wartości chrześcijańskich;
  • udzielanie pomocy psychologicznej i religijnej osobom przeżywającym trudności życiowe, a także znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej i zdrowotnej;
  • pomoc osobom, które zetknęły się z sektami lub były poddane psychomanipulacji;
  • propagowanie pełnego rozwoju osoby ludzkiej, uwzględniającego dążenie do zintegrowanego rozwoju psychicznego i duchowego;
  • troska o małżeństwo i rodzinę, pomoc małżeństwom i rodzinom znajdującym się w kryzysie;
  • przygotowanie do małżeństwa i odpowiedzialnego rodzicielstwa;
  • pomoc matkom oczekującym potomstwa i ochrona życia poczętego;
  • poznawanie i upowszechnianie chrześcijańskiej koncepcji osoby ludzkiej;
  • profilaktyka uzależnień oraz pomoc osobom uzależnionym i współuzależnionym.
 4. Przedmiotem działalności pożytku publicznego jest (wg Polskiej Klasyfikacji Działalności, Dz.U.04.33.289):
  • działalność wydawnicza (22.1);
  • prowadzenie prac badawczo-rozwojowych w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych (73.20);
  • działalność prawnicza (74.11.Z);
  • kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia (80.42);
  • działalność psychologiczna i psychoterapeutyczna (85.14.D);
  • poradnia psychologiczno-pedagogiczna (85.32.B);
  • działalność organizacji religijnych (91.31.Z);
  • prowadzenie niepublicznej biblioteki (92.51.B).

ROZDZIAŁ III

FORMY DZIAŁALNOŚCI

 1. Ośrodek realizuje swoje zadania poprzez działalność odpłatną i nieodpłatną.
 2. Odpłatna działalność prowadzona może być w następującym zakresie:
  • doradztwo psychologiczne;
  • psychoterapia indywidualna i grupowa, zarówno doraźna jak i długoterminowa;
  • prowadzenie kursów, konferencji, szkoleń i sympozjów;
  • nauczanie naturalnych metod planowania rodziny;
  • udzielanie porad prawnych z zakresu prawa cywilnego i kościelnego;
  • działalność wydawnicza;
  • działalność edukacyjna;
  • doradztwo zawodowe;
  • prowadzenie poradni psychologiczno-pedagogicznej;
  • prowadzenie świetlicy edukacyjno-terapeutycznej.
 3. Nieodpłatna działalność prowadzona będzie w następującym zakresie:
  • doradztwo psychologiczne;
  • psychoterapia indywidualna i grupowa, zarówno doraźna jak i długoterminowa:
  • doradztwo duchowe;
  • przygotowanie osób dorosłych do sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego;
  • działalność edukacyjna;
  • doradztwo zawodowe;
  • prowadzenie poradni psychologiczno-pedagogicznej;
  • prowadzenie świetlicy edukacyjno-terapeutycznej;
  • udzielanie porad prawnych z zakresu prawa cywilnego i kościelnego;
  • przygotowanie do małżeństwa;
  • propagowanie i nauczanie naturalnych metod planowania rodziny;
  • tworzenie grup wsparcia i koordynacja ich pracy;
  • prowadzenie biblioteki niepublicznej;
  • prowadzenie badań naukowych z zakresu psychologii, pedagogiki i duchowości;
  • telefon zaufania.
 4. Dla lepszego wypełniania swoich działań Ośrodek może współpracować z organizacjami oraz stowarzyszeniami kościelnymi i świeckimi wspierającymi rozwój duchowości i działalność psychologiczno – wychowawczą.

ROZDZIAŁ IV

STRUKTURA OŚRODKA

 1. Organami Ośrodka są: zarząd, rada nadzorcza i działy Ośrodka.
 2. Zarząd składa się z Dyrektora, mianowanego przez Biskupa Toruńskiego, oraz z członków Zarządu, którymi są odpowiednio kierownicy poszczególnych działów Ośrodka, zatwierdzeni przez Biskupa Toruńskiego na wniosek Dyrektora Ośrodka.
 3. Spośród członków Zarządu Dyrektor może wybrać swojego zastępcę.
 4. Zastępcę Dyrektora zatwierdza Biskup Toruński.
 5. Do obowiązków Zarządu należą:
  • kierowanie Ośrodkiem;
  • troska o wypełnianie celów i zadań Ośrodka;
  • organizowanie i nadzorowanie działalności Ośrodka i jego działów;
  • powoływanie oddziałów terenowych.
 6. Do obowiązków Dyrektora należą:
  • kierowanie pracami zarządu;
  • powoływanie do istnienia działów Ośrodka;
  • reprezentowanie Ośrodka wobec władz kościelnych i państwowych;
  • odpowiedzialność za gospodarkę finansową Ośrodka;
  • przedstawianie Biskupowi Toruńskiemu corocznych sprawozdań z działalności Ośrodka.
 7. Rada nadzorcza jest organem kontrolnym, który składa się z trzech członków powoływanych przez Biskupa Toruńskiego.
 8. Rada nadzorcza nie podlega Zarządowi, a jej członkowie nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia, nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej oraz nie zostały im deklarowane bądź wymierzone kary kościelne.
 9. Do kompetencji rady nadzorczej należy:
  • kontrola działalności Ośrodka w zakresie realizacji jej celów;
  • kontrola działalności majątkowej i finansowej Ośrodka;
  • informowanie Zarządu o wynikach kontroli;
  • rozpatrywanie rocznych sprawozdań Zarządu z działalności Ośrodka;
  • zatwierdzanie rocznych sprawozdań finansowych Ośrodka;
  • składanie sprawozdań i opinii Biskupowi Toruńskiemu;
  • zajmowanie stanowiska w sprawach przedstawionych przez Zarząd Ośrodka.
 10. Rada nadzorcza zbiera się dwa razy w roku, a w razie potrzeby także na wniosek Biskupa Toruńskiego, Zarządu lub jednego z członków Kolegium.
 11. Rada nadzorcza wyraża swoje stanowisko w formie uchwał podejmowanych zwykłą większością głosów.
 12. W skład Ośrodka wchodzą następujące działy:
  • ośrodek duchowości chrześcijańskiej i kierownictwa duchowego;
  • ośrodek poradnictwa i terapii psychologicznej;
  • poradnia małżeńska i rodzinna;
  • centrum pomocy osobom uzależnionym i współuzależnionym;
  • poradnia prawna.
 13. W uzasadnionych przypadkach Zarząd Ośrodka może, z zachowaniem odpowiednich przepisów prawa kościelnego i państwowego, powoływać oddziały terenowe na terenie Diecezji Toruńskiej

ROZDZIAŁ V

ZASADY FINANSOWANIA

 1. Ośrodek utrzymuje się z przychodów wymienionych w pkt. 29 niniejszego statutu. Diecezja Toruńska nie ponosi żadnej odpowiedzialności finansowej za Ośrodek. Wszelkie zobowiązania finansowe Ośrodek pokrywa z własnego majątku.
 2. Bieżący nadzór nad sprawami finansowymi Ośrodka sprawuje Ekonom Diecezji Toruńskiej.
 3. Dyrektor Ośrodka przedstawia zatwierdzone przez Kolegium Konsultorów roczne sprawozdania finansowe Biskupowi Toruńskiemu i Ekonomowi Diecezji Toruńskiej.
 4. Dla zapewnienia realizacji celów i zadań Ośrodek może czerpać przychody z następujących źródeł:
  • odpłatnej działalności określonej w pkt. 10 statutu;
  • dotacji i subwencji z budżetów organów samorządowych, rządowych, unijnych;
  • dotacji, darowizn, spadków i zapisów z terenu Polski i z zagranicy;
  • dobrowolnych ofiar od osób fizycznych i prawnych;
  • zbiórek i imprez publicznych;
  • innych przychodów.
 5. Osoby pracujące w Ośrodku wykonują swoje świadczenia:
  • odpłatnie na podstawie umowy o prace, umowy o dzieło i zlecenia;
  • na zasadzie wolontariatu.
 6. Działalność pożytku publicznego Ośrodka podlega wyodrębnieniu w sposób zapewniający należytą identyfikację pod względem organizacyjnym i prawnym.
 7. Zarząd corocznie na swoim pierwszym posiedzeniu ustala kwotę zwykłego zarządu. Do ważności decyzja ta podlega zatwierdzeniu przez radę nadzorczą.
 8. Do ważności aktu, nabywanie lub alienacja majątku Ośrodka, za kwotę przekraczająca zwykły zarząd podlega zatwierdzeniu przez radę nadzorczą.
 9. Zabrania się:
  • udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Ośrodka członkom jego organów lub pracownikom oraz osobom, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanym dalej „osobami bliskimi”;
  • przekazywania majątku Ośrodka na rzecz członków jego organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;
  • wykorzystywania majątku Ośrodka na rzecz członków jego organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich;
  • zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organów Ośrodka lub pracownicy oraz ich osoby bliskie.

ROZDZIAŁ VI

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Statut Ośrodka jest zatwierdzony przez Biskupa Toruńskiego.
 2. Zmiany w statucie wymagają zatwierdzenia Biskupa Toruńskiego.
 3. Statut wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia.
 4. Likwidacja Ośrodka może nastąpić dekretem Biskupa Toruńskiego z zachowaniem odpowiednich przepisów prawa kościelnego.
 5. W wypadku likwidacji Ośrodka cały jego majątek, pozostały po likwidacji, przechodzi na własność Diecezjalnego Ośrodka Powołań im. Sługi Bożego Ks. Jana Hamerskiego w Toruniu lub Diecezji Toruńskiej w zależności od decyzji Biskupa Diecezjalnego Toruńskiego.

Niniejszy Statut zatwierdzam i z dniem dzisiejszym wprowadzam w życie.

Toruń, dnia 27 września 2006 roku.

+ Andrzej Suski Biskup Toruński


DEKRET

Z dniem dzisiejszym powołuje

Katolicki Ośrodek Psychologiczno – Pastoralny „Cyrenejczyk”

z siedziba w Toruniu, przy ul. Rynek Staromiejski 30.

Ośrodek ma charakter oświatowo-wychowawczy, charytatywno-opiekuńczy i formacyjny, a szczególnym jego zadaniem jest krzewienie idei pomocy bliźnim i postaw temu służących, kształtowanie dojrzalej osobowości oraz świadczenie pomocy w oparciu o chrześcijańską koncepcję człowieka.

Jednocześnie zatwierdzam Statut Katolickiego Ośrodka Psychologiczno – Pastoralnego „Cyrenejczyk”.

Toruń, dnia 27 września 2006 roku
L.dz. 2228/06/BD

+ Andrzej Suski
Biskup Toruński

ks. Andrzej Nowicki
Kanclerz

To top